Direct uit Voorraad geleverd
Professioneel Advies
Scherp Geprijsd
Voor 16:00 besteld = Volgende dag geleverd!

Algemene Voorwaarden Titan Marine

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities & Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Aanbiedingen
Artikel   4 - De overeenkomst
Artikel   5 - Afname- en Controleplicht, Reclames
Artikel   6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   8 - De prijs
Artikel   9 - Levering en Uitvoering
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 - Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Artikel 13 - Bevoegde rechter/toepasselijk recht
Artikel 14 - Slotbepalingen

Artikel 1  Definities & Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Titan Marine 

Nautic Invest - Titan Marine
Setheweg 18
7942 LB Meppel
Telefoonnummer: +31(0)88-773 93 98 op werkdagen van 9.00-17.00
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50898272
Btw-identificatienummer: 822983448B01

Koper: Degene met wie Titan Marine een koopovereenkomst met betrekking tot producten aangaat.
Producten: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan koperen aanbiedt

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Titan Marine uitgebrachte offertes en met haar gesloten overeenkomsten. 
2.2. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Titan Marine uitsluitend binden indien deze schriftelijk door Titan Marine zijn bevestigd. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3  Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen worden door Titan Marine vrijblijvend gedaan; door de Koper verstrekte opdrachten en acceptaties van aanbiedingen gelden als onherroepelijk gedaan.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4  De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5  Afname- en Controleplicht, Reclames

5.1. De Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het overeengekomen dan wel door Titan Marine opgegeven moment van levering. Vanaf datzelfde moment gaat het risico voor de producten over van Titan Marine op Koper. Indien Titan Marine de producten als gevolg van niet-tijdige afname door Koper moet opslaan, zal laatstgenoemde de daarmee gemoeide kosten aan Titan Marine vergoeden.
5.2. Koper is gehouden om door Titan Marine geleverde producten bij levering te controleren. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aangaande de producten dienen door Koper binnen uiterlijk 5 (zegge: vijf) dagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend. In afwijking van het voorgaande dienen, in geval van verzending door middel van een vrachtbrief, zichtbare gebreken door Koper onmiddellijk bij levering op de vrachtbrief te worden vermeld.
5.3. Met betrekking tot niet-zichtbare gebreken geldt eveneens een klachttermijn van 5 (zegge: vijf) dagen, met dien verstande dat deze aanvangt op de dag dat Koper van het gebrek op de hoogte raakte, althans behoorde te raken, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering van de producten. 
5.4. Bij gebreke van tijdige indiening van klachten conform de hiervoor opgenomen artikelleden komen alle rechten van Koper dienaangaande te vervallen en wordt Titan Marine geacht volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.5. Voor alle producten geldt de garantietermijn zoals vastgesteld door de fabrikant van het desbetreffende product. Alle reclames dienen, met inachtneming van de in de vorige artikelleden vermelde voorwaarden, op straffe van verval bij Titan Marine te worden ingediend. Titan Marine is eerst gehouden om reclames in behandeling te nemen, zodra de Koper aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan. De zaken waarop een reclame ziet dienen door Koper op eigen kosten aan Titan Marine te worden geretourneerd, op zodanige wijze dat zij de gelegenheid heeft om de gegrondheid van de klachten te beoordelen. Retournering van zaken dient evenwel eerst te geschieden nadat de Koper een daartoe strekkende, schriftelijke instructie van Titan Marine heeft ontvangen; vroegtijdig en/of op onjuiste wijze geretourneerde zaken worden door Titan Marine niet in behandeling genomen en doen iedere aanspraak van Koper ter zake vervallen. 
5.6. Iedere aanspraak van Koper ter zake van garantie komt te vervallen in geval een tekortkoming geheel of gedeeltelijk het gevolg is van:
a)de niet-inachtneming door Koper van montage -, installatie, bedienings-, gebruiks-, en/of onderhoudsvoorschriften;
b)gebreken die niet te wijten zijn aan materiaal- en/of constructiefouten, maar een gevolg zijn van andere oorzaken, bijvoorbeeld normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade,      transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of onoordeelkundig gebruik;
c)reparaties of andere werkzaamheden ter zake van de producten door derden uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Titan Marine.
5.7. In het geval de geleverde producten naar het oordeel van Titan Marine niet voldoen aan de daaraan krachtens de overeenkomst te stellen eisen, dan zullen deze – zulks ter keuze van Titan Marine – worden hersteld of vervangen, dan wel zal de verkoopprijs worden gereduceerd naar rato van de prijs van de gebrekkige producten ten opzichte van de totale verkoopprijs.
5.8. Op herlevering zijn deze voorwaarden van toepassing. In het geval Titan Marine opteert voor vervanging, worden de vervangen zaken haar eigendom.

Artikel 6  Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 
Artikel 7  Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in art. 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 
 
Artikel 8  De prijs

8.1. Alle prijzen zijn af magazijn/ af fabriek/ af depot of af opslagruimte in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
8.2. De door Koper te betalen prijs wordt berekend tegen de op de dag van acceptatie van de bestelling geldende prijzen conform de catalogi en prijslijsten van Titan Marine, althans de op andere wijze door Titan Marine opgegeven prijzen.
8.3. Prijsopgaven in aanbiedingen van en overeengekomen met Titan Marine zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het opstellen van de aanbieding c.q. de overeenkomst. Titan Marine is te allen tijde gerechtigd om de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen aan te passen, indien factoren die daarvoor (mede)   bepalend zijn (waaronder, maar niet beperkt tot, de markt-prijzen van producten, grondstoffen, transport, personeelskosten, verzekeringen, wisselkoersen, belastingen en andere financiële lasten) verhogingen ondergaan tussen het moment van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst en op het moment van levering. Indien de prijs-verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 
Artikel 9  Levering en Uitvoering

9.1. Alle door Titan Marine opgegeven levertijden zijn louter indicatief en niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een levertijd geeft de Koper nooit recht op schadevergoeding, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor haar uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst  voortvloeit. Koper heeft de in de vorige zin omschreven rechten evenmin in het geval Titan Marine producten levert die afwijken van hetgeen is overeengekomen ten aanzien van verpakking, volume/maat, samenstelling, vorm, kleur, gewicht of anderszins, op voorwaarde dat de bruikbaarheid van de producten daardoor niet negatief wordt beïnvloed. Producten kunnen veranderen a.g.v. technische verbeteringen.
9.2. Levering van de producten vindt plaats af magazijn/af fabriek/af depot of af opslagruimte, conform het bepaalde in de versie van de Incoterms die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Titan Marine is te allen tijde gerechtigd om een bestelling in gedeelten te leveren.
9.3. Titan Marine behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de ter beschikking stelling van Producten, gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de Koper te verlangen van de aan Titan Marine verschuldigde prijs, of, naar keuze van Titan Marine, van de Koper te verlangen dat ten genoegen van Titan Marine voor de aan Titan Marine verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.
9.4. Alle foto’s, afbeeldingen, grafieken etc. die door Titan Marine zijn en worden gepubliceerd in onder andere, maar niet uitsluitend de productcatalogus, zijn eigendom van Titan Marine en mogen slechts gebruikt worden door derden na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Titan Marine. Titan Marine is een beschermd handelsmerk. 

Artikel 10  Betaling

10.1. Alle facturen zullen door Koper worden betaald voorafgaand aan of uiterlijk bij levering van de producten. Indien levering op rekening is overeengekomen, dient betaling te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook en dient netto door storting op de bankrekening van Titan Marine te geschieden.
10.2. De hiervoor vermelde betalingstermijnen gelden onverkort indien ondergeschikte gedeelten van een levering ontbreken, mits het gebruik van de producten dientengevolge niet verhinderd wordt.
10.3. Zolang Koper de door hem verschuldigde bedragen, ook die voortvloeien uit vorige transacties, niet heeft voldaan, is Titan Marine niet verplicht harerzijds de overeengekomen prestaties te verrichten, onverminderd haar overige rechten, waaronder haar aanspraken op vergoeding van schade en kosten.
10.4. Bij niet (tijdige) betaling van enig aan Titan Marine verschuldigd bedrag is de Koper door enkel verloop van de geldende betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of in gebreke stelling is vereist, in verzuim en is zij aan Titan Marine wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling. Voorts is Koper jegens Titan Marine alsdan gehouden tot vergoeding van buiten gerechtelijke incassokosten, welke worden gefixeerd op 15% van het door de Koper onbetaald gelaten bedrag, onverminderd het recht van Titan Marine op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten. Ook alle in redelijkheid door Titan Marine gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen voor rekening van Koper. In geval van niet (tijdige) betaling door c.q. liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper zullen alle verplichtingen van de Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.
10.5. Door de Koper gedane betalingen strekken ten eerste ter voldoening van de kosten, ten tweede ter voldoening van de rente en ten derde ter voldoening van de hoofdsom(men), ongeacht enige andersluidende aanwijzing van de Koper. 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

11.1. De door Titan Marine geleverde producten blijven haar eigendom totdat de Koper volledig alle verplichtingen uit alle met Titan Marine gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen zijn onder meer te begrijpen:

  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren product/producten zelf, alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden/verschuldigde prestaties;
  2. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Koper van zodanige overeen-komst(en);
  3. alle door Titan Marine te maken kosten als gevolg van het tekort schieten zijdens Koper, welke kosten worden gefixeerd op 10% van de door Koper onbetaald gelaten koopprijs, onverminderd het recht van Titan Marine op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten;
  4. alle door Titan Marine geleden wederverkoopverlies, dat wil zeggen het nadelige verschil tussen de door Koper onbetaald gelaten koopprijs en de prijs waartegen Titan Marine de betreffende goederen verkoopt aan een derde. 

11.2. Zolang de eigendom van producten nog niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd de producten te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Titan Marine. Wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Koper is toegestaan, zolang Titan Marine niet schriftelijk aan de Koper te kennen heeft gegeven dat zij haar rechten, voortvloeiende uit het eigendoms-voorbehoud, wenst uit te oefenen. In het geval van wederverkoop waarbij levering van de producten plaatsvindt voorafgaand aan betaling daarvan, is Koper gehouden jegens haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
11.3. De Koper is gehouden op de desbetreffende producten de eigendom van Titan Marine zichtbaar aan te geven c.q. aangegeven te houden en deze producten met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
11.4. De Koper machtigt Titan Marine nu voor alsdan onherroepelijk om in geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud de bij of voor de Koper in gebruik zijnde ruimte(n) te betreden en de geleverde producten terug te nemen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15 % van het door hem verschuldigde per dag. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 12   Aansprakelijkheid en Vrijwaring

12.1. Iedere aansprakelijkheid van Titan Marine is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens die verzekeringsovereenkomst(en) voor rekening van Titan Marine komende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Titan Marine beperkt tot het factuurbedrag dat aan de betreffende Koper, in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in verband met geleverde producten in rekening is gebracht, zulks met maximum van € 10.000,- (zegge: tien duizend euro). Titan Marine is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving of verminderde goodwill, dan wel enige andere indirecte schade.
12.2. De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Titan Marine.
12.3. Koper vrijwaart Titan Marine, haar werknemers en haar voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de (door)levering van producten. De Koper is verplicht zich dienaangaande voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.
12.4. Iedere aanspraak van Koper jegens Titan Marine, behalve die welke door Titan Marine is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan. 

Artikel 13  Bevoegde rechter/toepasselijk recht

13.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Titan Marine is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2. De rechtbank te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten met Titan Marine kennis te nemen. 

Artikel 14  Slotbepalingen

14.1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt alsdan een bepaling die door Titan Marine zou zijn bedongen indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.
14.2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.